Terms of Use of the Usecrypt Safe service, 1.1 version, is available on the site. The previous version of the regulations is available for download here.

Regulamin korzystania z usługi Usecrypt Safe (wersja 1.1)

Download PDF

Niniejszy regulamin stanowi umowę pomiędzy Użytkownikiem a Usecrypt S.A. regulującą warunki korzystania przez Użytkownika z produktu, oprogramowania, usług Usecrypt Safe (dalej łącznie zwanych „Usługą”). Ważne jest, aby Użytkownik zapoznał się z poniższymi warunkami i je zrozumiał. Klikając przycisk „Akceptuję” Użytkownik wyraża zgodę na to, że niniejsze warunki będą miały zastosowanie, jeżeli Użytkownik postanowi uzyskać dostęp do lub skorzystać z usługi Usecrypt Safe.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, rodzaje oraz zakres w tym prawa i obowiązki stron oraz tryb postępowania reklamacyjnego świadczenia Usługi Usecrypt Safe, świadczonej przez Usługodawcę̨ na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną, z użyciem dedykowanego oprogramowania, polegającej na przechowywaniu danych elektronicznych na zewnętrznych serwerach Usługodawcy, poprzez ich wysyłanie i odbieranie za pośrednictwem publicznej sieci Internet przy użyciu technologii szyfrowania danych i zabezpieczania kluczy szyfrujących HVKM oraz szyfrowanej transmisji danych wykorzystujących technologię UST.

1.2. Świadczenie Usługi następuje w oparciu o platformę Usecrypt Safe i wymaga posiadania uprawnień licencyjnych oraz przestrzegania umowy zawieranej w procesie instalacji platformy Usecrypt Safe.

1.3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu w procesie uruchamiania Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich warunków w nim przewidzianych oraz przyjęciem przez Użytkownika zobowiązania do przestrzegania obowiązków nałożonych na Użytkowników w Regulaminie.

1.4. Uprawnienia Użytkowników korzystających z Usługi nieodpłatnie podlegają̨ stosownym ograniczeniom czasowym i przedmiotowym, określonym w Regulaminie lub informacjach przekazanych Użytkownikowi w procesie rejestracji lub w ramach indywidualnych umów o świadczenie Usługi.

1.5. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi na stronie internetowej Usługodawcy (www.usecrypt.com/regulamin), w formie, która umożliwia swobodne jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

2. Definicja pojęć użytych w Regulaminie

2.1. Usługodawca oznacza Usecrypt S.A. z siedzibą w Polsce, Warszawa (kod pocztowy: 00-105), ul. Twarda 18, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000577049, NIP 5272745461 , Regon 362574367.

2.2. Usługa UseCrypt Safe oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, polegająca na udzieleniu Licencji na korzystanie z narzędzi programowych platformy Usecrypt Safe.

2.3. Użytkownik oznacza podmiot korzystający z Usługi UseCrypt Safe, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, obowiązany do przestrzegania niniejszych Warunków.

2.4. Właściciel usługi oznazcza Użytkownika, który zamówił usługę, posiadający pełny dostęp do wszystkich dysków w ramach tej usługi. Właściciel decyduje o tym, kto może korzystać z dysków usługi.

2.5. Usecrypt Safe oznacza system informatyczny bazujący na autorskich mechanizmach kryptograficznych Usecrypt Safe, umożliwiający bezpieczne przechowywanie danych w zdalnej lokalizacji oraz ich bezpieczne udostępnianie.

2.6. Platforma oznacza konkretną instalację systemu UseCrypt Safe w środowisku zdefiniowanym przez domenę dostępową (np. safe1.usecrypt.com).

2.7. Licencja oznacza prawo Użytkownika do korzystania z Konta użytkownika w ramach Usługi UseCrypt Safe na danej Platformie. Jest ona przydzielana przez Płatnika Pakietu, który definiuje Użytkownika Licencji przez jego adres e-mail.

2.8. Konto użytkownika oznacza indywidualne konto zarejestrowane w Aplikacji dostępowej reprezentujące Użytkownika na danej Platformie. Każde Konto użytkownika ma przydzieloną Usługę Osobistą, której właścicielem jest Płatnik.

2.9. Konfiguracja użytkownika oznacza zaszyfrowany plik zawierający klucz HVKM ściśle powiązany z Kontem użytkownika, chroniony jego Hasłem. Utrata konfiguracji użytkownika uniemożliwia zalogowanie się do Sejfu.

2.10. Konfiguracja ratunkowa oznacza zaszyfrowany plik chroniony Hasłem ratunkowym, który pozwala na odtworzenie Konfiguracji użytkownika i ustanowienie nowego Hasła użytkownika. Konfiguracja ratunkowa wraz z Hasłem ratunkowym pozwala na przejęcie wyłącznej kontroli nad Kontem użytkownika i powinna podlegać szczególnej ochronie przed dostępem osób trzecich.

2.11. Nazwa logowania oznacza ciąg znaków, będący adresem e-mail, za pomocą którego użytkownik identyfikuje się w platformie. Nazwa logowania jest unikalna w ramach Platformy.

2.12. Hasło Użytkownika oznacza ciąg znaków, za pomocą którego Użytkownik uwierzytelnia się w platformie.

2.13. Sejf oznacza chronioną strukturę tworzoną w momencie zakładania Konta Użytkownika i ściśle powiązana z tym Kontem, poprzez którą Użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów i funkcjonalności poszczególnych Usług.

2.14. Usługa oznacza przestrzeń dyskową podzieloną na Dyski.

2.15. Dysk oznacza bezpieczny magazyn danych o określonej pojemności, służący do przechowywania plików. Dysk jest częścią Usługi.

2.16. Właściciel Usługi wyznacza Użytkowników, którzy mają dostęp do dysku.

2.17. Usługa Osobista oznacza Usługę skierowaną do pojedynczego Użytkownika, która zawiera jeden dysk.

2.18. Usługa Zespołowa oznacza Usługę skierowaną do firm i społeczności, która umożliwia współdzielenie wielu Dysków.

2.19. Operator Usługi oznacza Użytkownika Usługi wyznaczonego przez Właściciela Usługi do zarządzania tą Usługą oraz dostępnymi w ramach Usługi Dyskami, z wyjątkiem uzyskiwania dostępu do ich zawartości. Istnieje rozszerzona rola Zaufany Operator Usługi, posiadająca uprawnienia identyczne z uprawnieniami Właściciela Usługi, w tym możliwość odczytywania danych ze wszystkich Dysków w Usłudze.

2.20. Zaufana instalacja oznacza taką parę urządzenie - zainstalowana aplikacja dostępowa, która została upoważniona do połączenia z Sejfem użytkownika.

2.21. Aplikacja dostępowa oznacza aplikację UseCrypt Safe przeznaczoną do zainstalowania na komputerze Użytkownika, pozwalającą na korzystanie z Usługi UseCrypt Safe przez Użytkowników.

2.22. Pakiet oznacza zamówiony zestaw Licencji, Kont gości i Usługi Zespołowej. W skład Pakietu musi wejść co najmniej jedna Licencja przypisana do Płatnika.

2.23. Płatnik oznacza Użytkownika, który zamówił i opłaca abonament Pakietu. Płatnik ma prawo wglądu we wszystkie dane przechowywane w ramach Usług powiązanych z jego Pakietem za pomocą swojego Konta użytkownika (tj. jest Właścicielem tych Usług).

2.24. Pakiet Trial oznacza specjalny Pakiet o ustalonym zakresie i okresie ważności, który uprawnia do nieodpłatnego korzystania z Usługi UseCrypt Safe w celu jej wypróbowania.

2.25. Opłata abonamentowa oznacza miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi UseCrypt Safe, którego opłacenie zgodnie z parametrami wybranego i opłaconego przez Płatnika Pakietu jest niezbędnym warunkiem świadczenia Usługi UseCrypt Safe przez Usługodawcę.

2.26. Warunki dedykowane oznacza warunki dedykowane zawarte w odrębnej umowie pomiędzy Usługodawcą, a konkretnym podmiotem, nadające stronie umowy specjalne uprawnienia do korzystania z Usługi UseCrypt Safe. Strona umowy oraz podmioty określone w umowie, objęte są warunkami zawartymi w „Warunkach dedykowanych” oraz „Regulaminie korzystania z usługi Usecrypt Safe” zawartymi w niniejszym dokumencie. W przypadku odrębnych postanowień normujących jednakową kwestię „Warunki dedykowane” mają nadrzędną moc obowiązywania względem „Regulaminu korzystania z usługi Usecrypt Safe”.

2.27. Baza Użytkowników oznacza zbiór danych osobowych Użytkowników Usługi UseCrypt Safe, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. 2002.101.926 z późn. zm.) w celu świadczenia Usługi Usecrypt Safe;

2.28. Polityka prywatności oznacza dokument ustanowiony przez Usługodawcę̨ zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych, regulujący kompleksowo kwestię przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie Usługodawcy, którego postanowienia znajdują̨ uzupełniające zastosowanie w odniesieniu do postanowień Regulaminu odnoszących się̨ do zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku ze świadczeniem Usługi UseCrypt Safe. Dokument dostępny jest pod adresem www.usecrypt.com/prywatnosc.

2.29. Agent Rozliczeniowy oznacza SIX PAYMENT SERVICES (EUROPE) SA ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000367560 przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000694017, posiadający NIP: 107-001-73-60,, będący podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.).

2.30. Operator płatności oznacza Straal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy placu Europejskim 1 lok. 40 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000367560 przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000367560, posiadający NIP: 527-282-05-82.

2.31. Konto gościa oznacza szczególny rodzaj Konta użytkownika przeznaczonego do okazjonalnego korzystania z Usługi Usecrypt Safe. Może ono mieć ograniczenia względem pełnoprawnego Konta użytkownika (w zakresie dostępnych funkcjonalności lub pojemności).

3. Aktywacja usługi, funkcjonalności, rodzaj i zakres świadczonej usługi

3.1. W celu korzystania z Platformy, niezbędna jest rejestracja Konta Użytkownika (w Aplikacji dostępowej) oraz poprawne wprowadzenie kodu autoryzacyjnego wygenerowanego przez Usługodawcę na adres email podany przez Użytkownika przy rejestracji.

3.2. Instalacja Aplikacji dostępowej możliwa jest za pośrednictwem strony internetowej www.usecrypt.com/aplikacja.

3.3. W trakcie rejestracji konta, Użytkownik musi zaakceptować Regulamin.

3.4. W momencie zakładania Konta Użytkownika, tworzony jest dla tego Użytkownika indywidualny Sejf.

3.5. Sejf umożliwia przechowywanie danych na Dyskach Usług oraz udostępnianie tych danych innym Użytkownikom Usługi UseCrypt Safe posiadającymi Konta na danej Platformie. Dostępność Usług i Dysków w ramach danego Sejfu jest zależna od uprawnień jego Użytkownika.

3.6. Usługa Osobista – w szczególności zawiera:

a) Użytkownik Usługi otrzymuje jeden Dysk o określonej pojemności, który dostępny jest w ramach struktury Sejfu.

b) Użytkownik Usługi jest jedynym Użytkownikiem Dysku za wyjątkiem Płatnika, który ma prawo wglądu w zawartość Dysku.

3.7. Usługa Zespołowa – w szczególności zawiera:

a) Właściciel Usługi otrzymuje możliwość utworzenia wybranej ilości Dysków o określonej pojemności.

b) Właściciel Usługi staje się automatycznie Użytkownikiem pierwszego Dysku w ramach Usługi.

c) Dla każdego z pozostałych Dysków, Właściciel Usługi może ustalić Użytkownika Dysku, wskazując go spośród Użytkowników danej Usługi.

d) Właściciel Usługi może odczytać wszystkie dane we wszystkich Dyskach, w ramach zamówionej Usługi.

e) Właściciel Usługi może ustanowić Operatora Usługi, odpowiedzialnego za zarządzanie Usługą, z wyjątkiem możliwości odczytania danych w poszczególnych Dyskach.

3.8. Pod warunkiem zaakceptowania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz spełnienia przez Użytkownika warunków w nim określonych, Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługę polegającą na:

a) udzieleniu Licencji na korzystanie z narzędzi programowych składających się̨ na Usługę Usecrypt Safe,

b) umożliwieniu Użytkownikowi dokonania w procesie rejestracji backup'u plików konfiguracyjnych Aplikacji dostępowej (dane kryptograficzne użytkownika) na lokalnym nośniku danych oraz przywrócenie plików konfiguracyjnych Aplikacji dostępowej z lokalnego nośnika danych w przypadkach utraty dostępu do Aplikacji dostępowej.

3.9. Usługi świadczone na rzecz danego Użytkownika mają określone parametry, takie jak w szczególności:

a) długość okresu, w którym Użytkownik ma prawo korzystać z Usługi Usecrypt Safe,

b) ilość dostępnej przestrzeni dyskowej,

c) ilość Sejfów Użytkowników,

d) ewentualna możliwość korzystania z dodatkowych, opcjonalnych modułów funkcyjnych lub wielkości przestrzeni dyskowej uzależnione są od Pakietu wykupionego przez danego Płatnika. W skład Pakietu musi wchodzić minimalnie jedna Licencja. Pierwsza Licencja wchodząca w skład Pakietu jest automatycznie przypisywana do Płatnika i nie może być przypisana do innego Użytkownika. Maksymalna możliwa do zamówienia ilość Licencji przez jednego Płatnika to 25 sztuk. Płatnik może zamówić nieograniczoną ilość przestrzeni dyskowej oraz Kont gości.

3.10. Użytkownicy, którzy aktywowali swoje konta w ramach nieodpłatnego Pakietu Trial, są uprawnieniu do korzystania z Usługi UseCrypt Safe w celu zapoznania się z zasadami jej funkcjonowania w okresie próbnym, którego długość uzależniona jest od bieżącej oferty Usługodawcy i może podlegać zmianom.

3.11. Ograniczone uprawnienie do bezpłatnego korzystania z Usługi UseCrypt Safe w ramach Pakiet Trial wygasa w razie upływu okresu darmowego korzystania z Usługi, jeżeli w tym okresie Użytkownik nie zdecydował się na definitywną aktywację swojego konta poprzez zamówienie Pakietu i opłacenie stosownej Opłaty abonamentowej.

3.12. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i wyboru odpłatnego rodzaju Pakietu są uprawnieni do korzystania z Usługi UseCrypt Safe w zakresie odpowiadającym parametrom zamówionego Pakietu dopiero po uiszczeniu stosowanej Opłaty abonamentowej przewidzianej dla wykupionego Pakietu. W okresie oczekiwania na uiszczenie Opłaty abonamentowej Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usługi UseCrypt Safe w ramach Pakietu Trial.

3.13. Jeżeli przed upływem okresu korzystania z Usługi UseCrypt Safe, wynikającego z opłaconego okresu abonamentowego, Użytkownik nie zdecyduje się na uiszczenie stosowanej Opłaty abonamentowej oznaczającej przedłużenie umowy o odpłatne korzystanie z Usługi, Użytkownik traci wszelkie uprawnienia do korzystania z Usługi UseCrypt Safe, włącznie z utratą danych, przechowywanych na infrastrukturze Usługodawcy.

4. Dane zapisane w Sejfie.

4.1.Usługodawca zapewnia ochronę danych zapisanych w Sejfie przed dostępem osób trzecich, z zastrzeżeniem osób (Użytkowników), którym Użytkownik nadał dostęp. Usługodawca nie ingeruje i nie ponosi odpowiedzialności za dostępy przyznawane między sobą przez Użytkowników.

4.2.Bezpieczeństwo danych zapisanych w Sejfie zapewnia się poprzez zastosowanie Hasła wraz z Loginem i Konfiguracją użytkownika jako sposobu autoryzacji dostępu do Sejfu oraz każdorazowe uwierzytelnianie konta na nowo dodanych urządzeniach tylko udzielając zgody zaufanej instalacji.

4.3.Użytkownik z poziomu Sejfu może zarządzać danymi zgromadzonymi w Sejfie, w tym może przeglądać, modyfikować i usuwać dane, a także może udostępniać dane innym osobom według własnego uznania i na własną odpowiedzialność, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

4.4.Użytkownik jest zobowiązany do ochrony Hasła, Konfiguracji użytkownika, Konfiguracji ratunkowej oraz Hasła ratunkowego przed dostępem osób trzecich.

4.5.Użytkownik może dokonać zmiany Hasła na nowe w każdym czasie. W szczególności jeżeli Użytkownik poweźmie podejrzenie, że Hasło chroniące dostęp do Konta, znajduje się w nieuprawnionym posiadaniu osoby trzeciej, zobowiązany jest do jego niezwłocznej zmiany.

4.6.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Hasła oraz wszelkie przypadki korzystania z Sejfu Użytkownika przy użyciu Hasła wraz z Loginem, zarówno autoryzowane jak i nieautoryzowane.

4.7. Usługodawca nie posiada dostępu do danych zapisanych w Sejfie i nie ponosi za ich treść żadnej odpowiedzialności.

5. Dane osobowe.

5.1.Administratorem danych osobowych składających się na zawartość Bazy Użytkowników jest Usługodawca, który zobowiązuje się przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi Usecrypt Safe zgodnie z obowiązującym prawem.

5.2.Operator zapewnia Użytkownikowi prawo wglądu i poprawiania danych zapisanych w Bazie Użytkowników.

5.3.Użytkownik zobowiązuje się do podania własnych danych osobowych oraz prawidłowych danych kontaktowych.

5.4.Użytkownik oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

5.5.Usługodawca oświadcza, że infrastruktura informatyczna systemu spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.).

5.6.Dane osobowe zaznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi UseCrypt Safe.

6. Zasady korzystania z Usługi Usecrypt Safe. Prawa i obowiązki stron. Odpowiedzialność stron.

6.1.W celu skorzystania z Usługi Usecrypt Safe, Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu, tj. sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 128 kbit/s oraz zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersję 6.0 lub nowszą, Firefox wersję 3.0 lub nowszą.

6.2.Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Platformy Usecrypt Safe w miejscu i czasie przez siebie wybranym, maksymalnie na 3 (trzech) wybranych przez siebie urządzeniach roboczych, przez okres aktywności Usługi Usecrypt Safe wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania z Usługi Usecrypt Safe, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Zabronione jest przekazywanie praw wynikających z aktywacji i korzystania z Usługi Usecrypt Safe (niezależnie od formy), innym podmiotom, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

6.3.Użytkownik nie może zamieszczać w Sejfie treści niezwiązanych z celami Platformy Usecrypt Safe, a w szczególności nie może zamieszczać, w jakiejkolwiek postaci, treści naruszających prawa innych osób, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, jak również treści o charakterze reklamowym.

6.4.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie, zarządzanie, redagowanie, przeglądanie, sortowanie, usuwanie oraz kontrolowanie w każdy inny sposób danych przechowywanych na Koncie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca działa jako bierny kanał przesyłowy.

6.5.Użytkownik może wykorzystywać Konto tylko do celów zgodnych z prawem.

6.6.Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, prowadzić do łamania Haseł innych Użytkowników lub ich Loginów, bądź też prób uzyskiwania dostępu do danych osób trzecich lub też generować nadmierne obciążenie łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą świadczona jest Usługa Usecrypt Safe.

6.7.Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować ani nie umożliwiać innym osobom przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu Platformy ani żadnej jego części.

6.8.Użytkownikowi zabrania się:

a) usuwania, dokonywania jakichkolwiek zmian treści przesyłanych w ramach Platformy (do i z serwera, na którym działa System), tym bardziej ich przechwytywania, czy monitorowania,

b) wprowadzania wirusów, robaków, programów internetowych oraz innych kodów lub instrukcji w celu spowodowania awarii, usunięcia, uszkodzenia lub dezasemblacji Platformy lub wywołujących taki skutek.

6.9.Usługodawca może zlecić utrzymywanie Systemu osobom trzecim.

6.10.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania Użytkowników, którym nadał dostęp do swojego Sejfu.

6.11.Usługodawca obsługuje Platformę oraz świadczy Usługę Usecrypt Safe z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.

6.12.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość Sejfu Użytkownika.

6.13.Usługodawca ma prawo do żądania od Użytkownika zaprzestania jakichkolwiek działań w ramach Usługi Usecrypt Safe, jeśli zostaną one uznane za niepożądane przez Usługodawcę, nawet jeśli nie naruszają one niniejszego Regulaminu – żądanie takie zostanie wysłane na adres e-mail Użytkownika lub w innej formie.

6.14.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do danych zgromadzonych w Sejfie przez osoby nieupoważnione, jeżeli osoby te uzyskały dostęp do tych danych wskutek świadomych lub nieświadomych działań Użytkownika.

6.15.Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania Platformy oraz Sejfu niezawinionego przez Usługodawcę, w tym z przyczyn leżących po stronie innych operatorów telekomunikacyjnych.

6.16.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Loginu, innych danych Użytkownika lub dotyczących go wpisach logów systemowych umieszczonych w Usłudze UseCrypt Safe osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa.

6.17.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy. W szczególności Usługodawca nie ma fizycznej możliwości wglądu w treść plików Użytkownika przechowywanych w Sejfie ani odzyskania lub przejęcia jego Konta użytkownika.

6.18.Odpowiedzialność Usługodawcy za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Usecrypt Safe jest ograniczona do wartości wynagrodzenia otrzymanego przez Usługodawcę od Użytkownika za świadczenie Usługi Usecrypt Safe. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

6.19.Usługodawca może w każdym momencie bez konieczności informowania Użytkowników rozszerzyć Usługę o dodatkowe elementy i funkcje. Usługodawca zastrzega prawo do naprawy błędów, aktualizacji i modyfikacji Platformy oraz zmiany, przerwania lub zawieszenia możliwości używania dowolnej wersji Platformy przez Użytkownika, do której Użytkownik mógł już uzyskać dostęp lub którą mógł już zainstalować, bez powiadomienia Użytkownika, w celu dokonania naprawy, ulepszenia lub aktualizacji technologii lub z innej uzasadnionej przyczyny.

6.20.Wszelkie prawa własności intelektualnej Platformy są własnością Usługodawcy. Na mocy postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do korzystania z Platformy wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Nieuprawnione korzystanie z Platformy stanowi naruszenie postanowień Regulaminu i praw autorskich Usługodawcy. Wszelkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do utworów będących własnością osoby trzeciej, które nie stanowią zawartości Platformy, ale do których można uzyskać dostęp w trakcie korzystania z Usługi Usecrypt Safe są własnością odpowiednich właścicieli utworów i są chronione prawem autorskim lub innymi prawami o ochronie własności intelektualnej.

6.21.Użytkownik zgłasza problemy techniczne związane z korzystaniem z Usługi Usecrypt Safe poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres helpdesk@usecrypt.com.

6.22.Usługodawca zobowiązuje się do nie udostępniania danych identyfikacyjnych Użytkownika oraz danych zapisanych na Koncie osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa oraz za wyjątkiem osób upoważnionych przez Użytkownika.

6.23.Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania dostępności Usługi Usecrypt Safe w związku z rozbudową lub konserwacją lub systemów informatycznych Usługodawcy,

b) sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Platformy i Konta bez podania przyczyn,

c) natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi Usecrypt Safe w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu lub prawa autorskie Usługodawcy, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Usługodawcę,

d) zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Platformy i Sejfu.

6.24.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Usecrypt Safe, jeżeli Użytkownik w sposób rażący lub uporczywy:

a)dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować pracę Platformy i korzystanie z Usługi Usecrypt Safe, w tym przez innych Użytkowników, zmierzających do zachwiania stabilności systemów informatycznych Usługodawcy lub pogorszenia jakości świadczonych przez Usługodawcę usług,

b)narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,

c) wykorzystuje Usługi do celów promocji i reklamy, a w szczególności do prezentowania reklam.

6.25.O ile nie wymaga tego prawo, Użytkownik akceptuje, że Konto jest nieprzenoszalne, oraz że wszystkie prawa do loginu i hasła lub plików znajdujących się w Sejfie wygasną w momencie jego śmierci. Po otrzymaniu odpisu aktu zgonu Użytkownika Konto może zostać zamknięte, a cała zawartość znajdująca się w Sejfie może zostać usunięta.

6.26.Szczegółowy zakres przedmiotowy oraz czasowy Usługi UseCrypt Safe, a także ewentualne istnienie uprawnień do korzystania z dodatkowych opcji, są uzależnione od parametrów zakupionego lub nieodpłatnie udostępnionego Pakietu.

6.27.Użytkownik zostanie powiadomiony o upływie okresu, w którym jest on uprawniony do korzystania z Usługi UseCrypt Safe, co najmniej 7 dni przed upływem tego okresu:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany przez Użytkownika w procedurze rejestracji,

b) przy pomocy komunikatu wyświetlanego w Aplikacji Dostępowej - wyłącznie w razie jego uruchomienia przez Użytkownika w okresie 14 dni poprzedzających upływ czasu świadczenia Usługi UseCrypt Safe.

6.28. Komunikat o upływie okresu uprawniającego do korzystania z Usługi UseCrypt Sfae będzie zawierać wskazanie warunków i możliwości jego odpłatnego przedłużenia.

7. Zasady opłat abonamentowych oraz dokonywania zmian i przedłużania umów.

7.1.Użytkownik który chce skorzystać z Usługi UseCrypt Safe w ramach Pakietu płatnego jest zobowiązany do zapłaty Opłaty abonamentowej zgodnie z wybranym Pakietem i cennikiem dostępnym na stronie www.usecrypt.com.

7.2.Opłata abonamentowa za zamówiony Pakiet może być dokonywana w systemie opłaty miesięcznej oraz jednorazowej, płatnej z góry za każdy okres obowiązywania Umowy. W przypadku wyboru opcji cyklicznego uiszczania Opłaty Abonamentowej opłata ta jest naliczana i pobierana w tym samym dniu każdego kolejnego miesiąca obowiązywania Umowy, zaś w przypadku, gdy takiego dnia w danym miesiącu nie będzie, w ostatnim dniu tego miesiąca.

7.3.Opłata Abonamentowa płatna jest za pośrednictwem systemu udostępnianego przez Agenta Rozliczeniowego.

7.4.Opłaty Abonamentowe za kolejne okresy, w których Usługa UseCrypt Safe w ramach Pakietu płatnego ma być świadczona będą uiszczane zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.5.W czasie, w jakim Użytkownik uprawniony jest do korzystania z opłaconego Pakietu, Użytkownik uprawniony jest do zmiany parametrów Pakietu. W takim przypadku, Użytkownik obowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy Opłaty Abonamentowej powiększonej o opłatę za nowe składniki zaktualizowanego Pakietu. Okres korzystania z Usługi UseCrypt Safe nie ulega wydłużeniu względem pierwotnie wybranego Pakietu. Opłata Abonamentowa za zmianę parametrów Pakietu jest pobierana w chwili jej zamówienia, a następnie jest doliczana do Opłaty Abonamentowej należnej za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zmiany parametrów Pakietu oraz każdy kolejny okres rozliczeniowy.

7.6.Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą lub danym rachunkiem bankowym może posługiwać się wyłącznie ich uprawniony posiadacz.

7.7.Opłata dokonywana jest poprzez obciążenie karty płatniczej (kredytowej, debetowej itd.) za pomocą systemów płatności obsługiwanych przez Agenta Rozliczeniowego.

7.8.Usługodawca wystawia w dniu otrzymania opłaty abonamentowej na rzecz Użytkownika fakturę VAT, dokumentującą sprzedaż Pakietu na rzecz Użytkownika zgodnie z wymogami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tj. Dz. U. 2016 Poz. 710, z późn. zm.). Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie i doręczanie mu faktur VAT w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, bez podpisu Usługodawcy.

7.9.Nieuiszczenie Opłaty abonamentowej za kolejny okres przed upływem okresu obowiązywania Umowy oznacza rezygnację z jej przedłużenia, powodując dezaktywację Usług Usecrypt Safe dla wszystkich Użytkowników powiązanych z nieopłaconym Pakietem na okres 14 dni kalendarzowych, a następnie po niepodjęciu żadnych działań ze strony Użytkownika (Płatnika) w celu kontynuowania Umowy usunięcie Usług powiązanych z Pakietem i utratę danych, które pozostały na nich zapisane.

8. Wygaśniecie uprawnień i rozwiązanie umowy.

8.1.Rozwiązanie umowy o odpłatne świadczenie Usługi UseCrypt Safe następuje na skutek:

a) upływu czasu, na który umowa została zawarta, w sytuacji, gdy Użytkownik nie zdecydował się na jej odpłatne przedłużenie, nie uiszczając opłaty abonamentowej na kolejny roczny okres,

b) złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z dalszego korzystania z Usługi UseCrypt Safe, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem Panelu Użytkownika lub wysłanie pisemnego oświadczenia o rezygnacji na adres siedziby Usługodawcy,

c) zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, niezbędnych dla dalszego świadczenia Usługi UseCrypt Safe,

d) jednostronnego oświadczenia woli Usługodawcy o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Użytkownik:

• wykorzystuje konto Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem,

•Użytkownik w procesie rejestracji poda nieprawidłowe, niepełne lub nieprawdziwe dane,

• wykorzystuje Usługę UseCrypt Safe świadczoną przez Usługodawcę dla przechowywania treści o charakterze bezprawnym, łamiąc bezwzględny zakaz ustanowiony w Regulaminie,

• korzysta z Usługi UseCrypt Safe w sposób mogący zagrażać interesom Usługodawcy lub osób trzecich poprzez naruszenie reguł uczciwego obrotu gospodarczego, w szczególności poprzez nieprzestrzeganie przepisów prawa,

• naruszy powszechnie obowiązujące standardy bezpieczeństwa w sieci, poprzez zaniechanie właściwej ochrony swojego sprzętu przed atakami z zewnątrz;

• korzysta z Usługi UseCrypt Safe w sposób, który może doprowadzić do zakłócenia prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Usługodawcy oraz prawidłowego świadczenia Usługi UseCrypt Safe na rzecz Użytkowników;

•rozpowszechnia wirusy komputerowe lub innego rodzaju szkodliwe oprogramowanie.

8.2.Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi UseCrypt Safe na rzecz Użytkowników korzystających z Pakietu Trial w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia nastąpi w szczególności w razie naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek postanowień Regulaminu. 8.3.Usługodawca ma prawo do

usunięcia Usługi świadczonej w ramach Pakietu Trial w przypadku braku aktywności związanej z jej wykorzystaniem w okresie 1 miesiąca od ostatniej aktywności. Jako aktywność rozumiane jest wykorzystanie danych logowania w celu uzyskania dostępu do Usługi. Usługodawca poinformuje Użytkownika wiadomością email wysłaną na adres podany w procesie rejestracji z wyprzedzeniem minimum 7 dni przed planowanym terminem usunięcia nieaktywnej Usługi. Nowa aktywność Użytkownika w tym okresie zostanie odebrana jako chęć do dalszego korzystania z Usługi i przesunie oznaczenie konta jako nieaktywnego do kolejnej weryfikacji.

8.3.Użytkownik korzystający z Pakietu płatnego może zrezygnować z korzystania z

Usługi UseCrypt Safe w dowolnym momencie bez podania przyczyny, z tym, że Usługodawca będzie utrzymywał Indywidualne Konto Użytkownika do końca opłaconego okresu obowiązywania umowy, chyba że Użytkownik wyraźnie zażąda jego usunięcia. Rezygnacja z korzystania z Usługi UseCrypt Safe lub żądanie usunięcia konta nie uprawnia Płatnika Pakietu do żądania zwrotu uiszczonych opłat abonamentowych.

8.4.Użytkownik będący osobą fizyczną, który uiścił opłatę abonamentową, zawierając tym samym z Usługodawcą umowę o odpłatne świadczenie Usługi UseCrypt Safe, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni, liczonych od dnia zawarcia umowy (uiszczenia opłaty abonamentowej). Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone na piśmie ze wskazaniem danych umożliwiających identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko), adresu korespondencyjnego oraz numeru rachunku bankowego, na który uiszczona opłata abonamentowa winna zostać zwrócona.

8.5.Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi UseCrypt Safe na rzecz Użytkownika, który zamierza założyć lub założy Indywidualne Konto Użytkownika po raz kolejny, po wcześniejszym usunięciu jego konta z uwagi na naruszenie Regulaminu.

9. Reklamacje.

9.1.W razie zaistnienia przerwy w świadczeniu Usługi UseCrypt Safe Usługodawca – na pisemne żądanie Płatnika Pakietu Płatnego, złożone w terminie 14 dni od ustania przerwy – obowiązany jest zwrócić Użytkownikowi opłatę abonamentową za okres zaistniałej przerwy; dalej idąca odpowiedzialność odszkodowawcza jest wyłączona w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo;

9.2.Użytkownik może zgłaszać reklamacje związane z zaistnieniem ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy lub nieprawidłowości w realizacji Usługi UseCrypt Safe wysyłając stosowane żądanie pisemnie na adres pocztowy Usługodawcy.

9.3.Reklamacje powinny zwierać co najmniej dane identyfikujące Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie złożenia reklamacji. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

9.4.Reklamacja może być złożona w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym Usługa UseCrypt Safe została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie opłaty abonamentowej z tytułu świadczenia Usługi UseCrypt Safe. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

10. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy.

1. Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz obowiązujących przepisów, może odstąpić od umowy zawartej na odległość z Usługodawcą, w wyniku której świadczy on Usługę Usecrypt Safe, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych (słownie: czternastu dni) od dnia jego zawarcia.

2. W razie odstąpienia Użytkownika od umowy zgodnie z pkt 10.1. Regulaminu, Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika o obowiązek zapłaty poniesionych uzasadnionych kosztów odstąpienia od Umowy, pod warunkiem, że Usługodawca, za zgodą Usługobiorcy, świadczył Usługę Usecrypt Safe przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia.

3. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę będącego Konsumentem zawiera Regulamin.

11. Postanowienia kończące

11.1. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez Usługodawcę indywidualnych umów o świadczenie Usługi UseCrypt Safe, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

11.2 Usługodawca jest uprawiony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji, z uwzględnieniem interesów Klienta, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności z ważnych przyczyn, w tym zmiany sposobu świadczenia Usługi UseCrypt Safe lub innych objętych Regulaminem w związku z ich rozwojem oraz w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa lub wydaniem wiążących Usługodawcę decyzji organów administracji. Usługodawca ma prawo zadecydować, czy Usługobiorca, na rzecz którego rozpoczęto świadczenie Usługi UseCrypt Safe przed zmianą Regulaminu, będą obowiązywały postanowienia nowego Regulaminu. Jeżeli Usługodawca nie zastrzeże inaczej przyjmuje się, że zmiany Regulaminu obowiązują wszystkich Użytkowników.

11.3. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca informuje Usługobiorcę o przysługującym mu prawie do rozwiązania lub odstąpienia od umowy, jeżeli występuje.

11.4. Wszelkie informacje przekazywane przez Usługodawcę Usługobiorcom, w tym o zmianie w postanowieniach Regulaminu są przekazywane za zgodnie z pkt 11.9. Dodatkowo, zmiany Regulaminu są publikowane na stronie internetowej Usługodawcy.

11.5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie co najmniej po upływie 14 dni od chwili ich wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Usługodawca mógł zapoznać się z ich treścią.

11.6. Przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmiany Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w punkcie poprzedzającym.

11.7. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy przysługuje w przypadku, gdy zmiana Regulaminu negatywnie wpływa na prawa przysługujące Użytkownikowi w ramach umowy i możliwości korzystania z Usługi Usecrypt Safe, chyba że zmiana ta została dokonana w związki z obowiązującymi bezwzględnie przepisami prawa lub w związku z wiążącą Usługodawcę decyzją organu administracji publicznej.

11.8. Nieważność jednego z postanowień niniejszego Regulaminu w wyniku zaistnienia sprzeczności z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa lub w wyniku orzeczenia właściwego Sądu, nie pociąga za sobą unieważnienia pozostałych jego postanowień, które zachowują swoją pełną moc i zakres. W tym przypadku strony zobowiązują się zastąpić unieważnione postanowienie najbardziej zbliżoną normą odpowiadającą prawu.

11.9. Wszelkie powiadomienia przewidziane w Regulaminie uważane za doręczone, jeśli są wysłane na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny Użytkownika podane w procedurze rejestracji lub w ramach dokonanej przez Użytkownika aktualizacji tych danych poprzez Panel Użytkownika.

11.10. Umowa podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory mogące powstać w związku ze świadczeniem Usługi UseCrypt Safe lub jakimkolwiek stosunkiem umownym mającym swoje źródło w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne według siedziby Usługodawcy, a w przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, można zastosować właściwość miejscową przemienną, która daje Konsumentowi możliwość wyboru Sądu według przepisów Kodeksem Postępowania Cywilnego.