Regulamin korzystania z usługi Usecrypt Safe

Regulamin korzystania z usługi Usecrypt Safe

Dokument opublikowany i obowiązujący od 09.03.2017 r., wszystkie wcześniejsze wersje tracą moc obowiązywania. Niniejszy regulamin stanowi umowę pomiędzy Użytkownikiem a Usecrypt S.A. regulującą warunki korzystania przez Użytkownika z produktu, oprogramowania, usług Usecrypt Safe (dalej łącznie zwanych „usługą”). Ważne jest, aby Użytkownik zapoznał się z poniższymi warunkami i je zrozumiał. Klikając przycisk „Akceptuję” Użytkownik wyraża zgodę na to, że niniejsze warunki będą miały zastosowanie, jeżeli Użytkownik postanowi uzyskać dostęp do lub skorzystać z usługi Usecrypt Safe.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, rodzaje oraz zakres w tym prawa i obowiązki stron oraz tryb postępowania reklamacyjnego świadczenia usługi Usecrypt Safe, świadczonej przez Usługodawcę̨ na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną, z użyciem dedykowanego oprogramowania, polegającej na przechowywaniu danych elektronicznych na zewnętrznych serwerach Usługodawcy, poprzez ich wysyłanie i odbieranie za pośrednictwem publicznej sieci Internet przy użyciu technologii szyfrowania danych i zabezpieczania kluczy szyfrujących HVKM oraz szyfrowanej transmisji danych wykorzystujących technologię UST.

1.2. Świadczenie Usługi następuje w oparciu o platformę Usecrypt Safe i wymaga posiadania uprawnień licencyjnych oraz przestrzegania umowy zawieranej w procesie instalacji platformy Usecrypt Safe.

1.3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu w procesie uruchamiania Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich warunków w nim przewidzianych oraz przyjęciem przez Użytkownika zobowiązania do przestrzegania obowiązków nałożonych na Użytkowników w Regulaminie.

1.4. Uprawnienia Użytkowników korzystających z Usługi nieodpłatnie podlegają̨ stosownym ograniczeniom czasowym i przedmiotowym, określonym w Regulaminie lub informacjach przekazanych Użytkownikowi w procesie rejestracji lub w ramach indywidualnych umów o świadczenie Usługi.

1.5. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi na stronie internetowej Usługodawcy (www.usecrypt.com/regulamin), w formie która umożliwia swobodne jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

2. Definicja pojęć użytych w Regulaminie 2.1. Usługodawca Usecrypt S.A. z siedzibą w Polsce, Warszawa (kod pocztowy: 00-105), ul. Twarda 18, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000577049, NIP 5272745461 , Regon 362574367.

2.2. Usługa

Usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, polegająca na udzieleniu licencji na korzystanie z narzędzi programowych platformy Usecrypt Safe.

2.3. Użytkownik

Podmiot korzystający z Usługi, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, obowiązany do przestrzegania niniejszych Warunków. Użytkownik, korzysta z usługi własnej lub obcej. Korzystanie z usługi obcej odbywa się na podstawie zaakceptowanego przez użytkownika zaproszenia od właściciela usługi. Zaproszenia obsługiwane są (wysyłanie i akceptacja) w ramach platformy Usecrypt Safe.

2.4. Użytkownik dysku

Użytkownik do którego konta przypisany jest dany dysk.

2.5. Właściciel sejfu

Użytkownik, z którym powiązany jest dany sejf.

2.6. Właściciel usługi

Użytkownik, który zamówił usługę, posiadający pełny dostęp do wszystkich dysków w ramach tej usługi. W przypadku usługi B2B, właściciel decyduje o tym kto może korzystać z dysków firmowych w ramach tej usługi.

2.7. Platforma Usecrypt Safe

System informatyczny bazujący na autorskich mechanizmach kryptograficznych Usecrypt Safe, umożliwiający bezpieczne przechowywanie danych w zdalnej lokalizacji oraz ich bezpieczne udostępnianie. Mówiąc o platformie, mamy na myśli konkretną instalację systemu w określonym środowisku.

2.8. Administrator platformy

Użytkownik posiadający prawo do zarządzania platformą w kontekście backoffice'u oraz wyznaczania innych użytkowników do pełnienia roli administratorów platformy. Pierwszy zarejestrowany w platformie użytkownik otrzymuje automatycznie rolę administratora platformy. Czynność rejestracji pierwszego konta użytkownika w platformie odbywa się na etapie uruchomienia platformy.

2.9. Hasło użytkownika

Ciąg znaków, za pomocą którego użytkownik uwierzytelnia się w platformie.

2.10. Konto użytkownika

Indywidualne konto w platformie reprezentujące użytkownika.

2.11. Nazwa logowania

Ciąg znaków, będący adresem e-mail, za pomocą którego użytkownik identyfikuje się w platformie. Nazwa logowania jest unikalna w ramach Platformy.

2.12. Sejf

Chroniona struktura tworzona w momencie zakładania konta użytkownika i ściśle powiązana z tym kontem, poprzez którą użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów i funkcjonalności poszczególnych usług.

2.13. Dysk

Bezpieczny magazyn danych o określonej pojemności, służący do przechowywania plików. Dyski dostarczane są w ramach usług B2C (1 dysk) oraz B2B (wiele dysków).

2.14. Usługa B2C

Usługa skierowana do pojedynczego użytkownika.

2.15. Usługa B2B

Usługa skierowana do firm.

2.16. Operator usługi B2B

Użytkownik usługi B2B wyznaczony przez właściciela usługi B2B do zarządzania tą usługą oraz dostępnymi w ramach usługi dyskami, z wyjątkiem uzyskiwania dostępu do ich zawartości. Istnieje rozszerzona rola zaufany operator usługi B2B, posiadająca uprawnienia identyczne z uprawnieniami Właściciela usługi, w tym możliwość odczytywania danych ze wszystkich dysków w usłudze.

2.17. Zaufana instalacja

Taka para (urządzenie, zainstalowana aplikacja dostępowa), która została upoważniona do połączenia z sejfem użytkownika.

2.18. Aplikacja dostępowa

Aplikacja przeznaczona do zainstalowania na komputerze Użytkownika, pozwalająca na korzystanie z Usługi przez Użytkowników,

2.19. Pakiet

Zestaw Usług oferowany Użytkownikowi dostępu do Usługi Usecrypt Safe, która w zależności od rodzaju zakupionego Pakietu charakteryzuje się określonymi parametrami w zakresie: dostępnych funkcjonalności, ilości przestrzeni dyskowej i innymi parametrami.

2.20. Pakiet Trial

Darmowa wersja Trialowa Usługi o zestandaryzowanym zakresie, uprawniająca do nieodpłatnego korzystania z ograniczonego zakresu Usługi w celu jej wypróbowania.

2.21. Opłata abonamentowa

Ryczałtowe wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu świadczenie Usługi, którego opłacenie warunkuje zawarcie umowy o odpłatne jej świadczenie w pełnym wymiarze, zgodnie z parametrami wybranego i opłaconego przez Użytkownika Pakietu,

2.22. Warunki dedykowane

Warunki dedykowane zawarte w odrębnej umowie pomiędzy Usługodawcą, a konkretnym podmiotem, nadające stronie umowy specjalne uprawnienia do korzystania z niniejszej usługi. Strona umowy oraz podmioty określone w umowie, objęte są warunkami zawartymi w „Warunkach dedykowanych” oraz „Regulaminie korzystania z Usługi Usecrypt Safe” zawartymi w niniejszym dokumencie. W przypadku odrębnych postanowień normujących jednakową kwestię „Warunki dedykowane” mają nadrzędną moc obowiązywania względem „Regulaminu korzystania z usługi Usecrypt Safe”.

2.23. Baza Użytkowników

Zbiór danych osobowych Użytkowników Usługi, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. 2002.101.926 z późn. zm.) w celu świadczenia Usługi Usecrypt Safe;

2.24. Polityka prywatności

Dokument ustanowiony przez Usługodawcę̨ zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych, regulujący kompleksowo kwestię przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie Usługodawcy, którego postanowienia znajdują̨ uzupełniające zastosowanie w odniesieniu do postanowień Regulaminu odnoszących się̨ do zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku ze świadczeniem Usługi. Dokument dostępny jest pod adresem www.usecrypt.com/prywatnosc.

2.25. Agent Rozliczeniowy

SIX PAYMENT SERVICES (EUROPE) SA ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000367560 przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000367560, posiadający NIP: 107-001-73-60, będący podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.).

2.26. Rola Straal

Dane osobowe Klienta: imię, nazwisko, adres zamieszkania, login, adres e-mail, mogą być przekazywane podmiotowi trzeciemu (Straal Sp. z o.o.) w związku ze świadczeniem usług technicznej obsługi dokonywanych płatności. Przekazanie danych Straal Sp. z o. o. dotyczy wyłącznie danych niezbędnych do prawidłowej obsługi dokonywanych płatności. W odniesieniu do takich danych osobowych Klientów, administratorem tych danych osobowych pozostaje Usługodawca.

3. Aktywacja usługi, funkcjonalności, rodzaj i zakres świadczonej usługi

3.1. W celu korzystania z platformy, niezbędna jest rejestracja konta użytkownika (w aplikacji dostępowej) oraz poprawne wprowadzeni kodu autoryzacyjnego wygenerowanego przez Usługodawcę na adres email podany przez Użytkownika przy rejestracji.

3.2. Instalacja aplikacji dostępowej możliwa jest za pośrednictwem strony internetowej www.usecrypt.com/aplikacja lub platform dystrybucji cyfrowej z aplikacjami dedykowanymi różnym systemom operacyjnym na urządzenia mobilne taki jak App Store czy Google Play.

3.3. W trakcie rejestracji konta, użytkownik musi zaakceptować regulamin.

3.4. W momencie zakładania konta użytkownika, tworzony jest dla tego użytkownika indywidualny sejf.

3.5. Początkowo, każdy sejf posiada wyłącznie folder „Otrzymane” (globalny dla wszystkich usług połączonych z tym sejfem), zawierający linki do plików udostępnionych właścicielowi sejfu przez innych użytkowników platformy. Po zamówieniu nowych usług, lub podłączenia konta użytkownika do istniejących, w sejfie będą pojawiały się nowe funkcjonalności oraz odnośniki do zasobów dostarczanych w ramach tych usług.

3.6. Dysk Prywatny (B2C) – w szczególności zawiera:

a) Właściciel usługi otrzymuje jeden dysk o określonej pojemności, który dostępny jest w ramach struktury sejfu.

b) Właściciel usługi jest jedynym użytkownikiem dysku.

c) W momencie tworzenia konta użytkownika, otrzymuje on Trialową wersję usługi Dysk Prywatny. Pojemność dysku oraz długość okresu Trialowego jest definiowana przez administratora platformy w ustawieniach.

3.7. Dyski Firmowe (B2B) – w szczególności zawierają:

a)Właściciel usługi otrzymuje możliwość utworzenia wybranej ilości dysków o określonej pojemności.

b)Właściciel usługi staje się automatycznie użytkownikiem pierwszego dysku w ramach usługi.

c) Dla każdego z pozostałych dysków, właściciel usługi może ustalić użytkownika dysku, wskazując go spośród użytkowników danej usługi B2B.

d)Właściciel usługi może odczytać wszystkie dane we wszystkich dyskach, w ramach zamówionej usługi.

e)Właściciel Usługi może ustanowić Operatora Usługi B2B, odpowiedzialnego za zarządzanie usługą (patrz: Zarządzanie usługą Dyski Firmowe), z wyjątkiem możliwości odczytania danych w poszczególnych dyskach.

3.8. Pod warunkiem zaakceptowania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz spełnienia przez Użytkownika warunków w nim określonych, Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługę polegającą na:

a)udzieleniu licencji na korzystanie z narzędzi programowych składających się̨ na platformę Usecrypt Safe,

b)utworzeniu indywidualnego konta i Sejfu Użytkownika,

c) umożliwienie Użytkownikowi dokonania w procesie rejestracji backup'u plików konfiguracyjnych aplikacji dostępowej (dane kryptograficzne użytkownika) na lokalnym nośniku danych oraz przywrócenie plików konfiguracyjnych aplikacji dostępowej z lokalnego nośnika danych w przypadkach utraty dostępu do aplikacji dostępowej.

3.9. Usługi świadczonej na rzecz danego Użytkownika, takie jak w szczególności: a) długość okresu, w którym Użytkownik ma prawo korzystać z Usługi,

b) ilość dostępnej przestrzeni dyskowej,

c) ilość Sejfów Użytkowników,

d) ewentualna możliwość korzystania z dodatkowych, opcjonalnych modułów funkcyjnych lub wielkości przestrzeni dyskowej ,uzależniona jest od rodzaju Pakietu wykupionego przez danego Użytkownika, spośród Pakietów dostępnych w ofercie Usługodawcy.

10. Użytkownicy, którzy aktywowali swoje konta w ramach nieodpłatnego Pakietu Trial, są uprawnieniu do korzystania z Usługi w celu zapoznania się z zasadami jej funkcjonowania w okresie próbnym, którego długość uzależniona jest od bieżącej oferty Usługodawcy i może podlegać zmianom.

11. Ograniczone uprawnienie do bezpłatnego korzystania z Usługi w ramach Pakiet Trial wygasa w razie upływu okresu darmowego korzystania z Usługi, jeżeli w tym okresie Użytkownik nie zdecydował się na definitywną aktywację swojego konta poprzez wybór określonego Pakietu i opłacenie stosownej opłaty abonamentowej.

12. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i wyboru odpłatnego rodzaju Pakietu są uprawnieni do korzystania z Usługi w zakresie odpowiadającym parametrom zamówionego Pakietu dopiero po uiszczeniu stosowanej opłaty abonamentowej przewidzianej dla wykupionego Pakietu; w okresie oczekiwania na uiszczenie opłaty abonamentowej użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usługi w ramach Pakietu Trial.

13. Jeżeli przed upływem okresu korzystania z Usługi, wynikającego z opłaconego okresu abonamentowego, Użytkownik nie zdecyduje się na uiszczenie stosowanej opłaty abonamentowej oznaczającej przedłużenie umowy o odpłatne korzystanie z Usługi, Użytkownik traci wszelkie uprawnienia do korzystania z Usługi, włącznie z utratą danych, przechowywanych na infrastrukturze Usługodawcy.

4. Dane zapisane w Sejfie.

4.1.Usługodawca zapewnia ochronę danych zapisanych w Sejfie przed dostępem osób trzecich, z zastrzeżeniem osób (Użytkowników), którym Użytkownik nadał dostęp.

4.2.Bezpieczeństwo danych zapisanych w Sejfie zapewnia się poprzez zastosowanie Hasła wraz z Loginem jako sposobu autoryzacji dostępu do Sejfu oraz każdorazowe uwierzytelnianie konta na nowo dodanych urządzeniach tylko udzielając zgody w zaufanej instalacji.

4.3.Użytkownik z poziomu Sejfu może zarządzać danymi zgromadzonymi w Sejfie, w tym może przeglądać, modyfikować i usuwać dane, a także może udostępniać dane innym osobom według własnego uznania i na własną odpowiedzialność, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

4.4.Użytkownik uzyskuje dostęp do danych zapisanych w Sejfie poprzez wprowadzenie Hasła wraz z Loginem. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony Hasła przed dostępem osób trzecich.

4.5.Użytkownik może dokonać zmiany Hasła na nowe w każdym czasie. W szczególności jeżeli Użytkownik poweźmie podejrzenie, że Hasło chroniące dostęp do Konta, znajduje się w nieuprawnionym posiadaniu osoby trzeciej, zobowiązany jest do jego niezwłocznej zmiany.

4.6.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Hasła oraz wszelkie przypadki korzystania z Sejfu przy użyciu Hasła wraz z Loginem, zarówno autoryzowane jak i nieautoryzowane Użytkownika.

5. Dane osobowe.

5.1.Administratorem danych osobowych składających się na zawartość Bazy Użytkowników jest Usługodawca, który zobowiązuje się przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi Usecrypt Safe zgodnie z obowiązującym prawem.

5.2.Operator zapewnia Użytkownikowi prawo wglądu i poprawiania danych zapisanych w Bazie Użytkowników.

5.3.Użytkownik zobowiązuje się do podania własnych danych osobowych oraz prawidłowych danych kontaktowych.

5.4.Użytkownik oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

5.5.Usługodawca oświadcza, że infrastruktura informatyczna systemu spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.).

5.6.Dane osobowe zaznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.

6. Zasady korzystania z Usługi Usecrypt Safe. Prawa i obowiązki stron. Odpowiedzialność stron.

6.1.W celu skorzystania z Usługi Usecrypt Safe, Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu, tj. sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 128 kbit/s oraz zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersję

6.0 lub nowszą, Firefox wersję 3.0 lub nowszą.

6.2.Użytkownik może korzystać z Usługi Usecrypt Safe również z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Usecrypt Safe, do zainstalowania na telefonie komórkowym (posiadającym parametry pozwalające na instalowanie aplikacji) lub tablecie. Aplikacja do pobrania dostępna jest na platformach dystrybucji cyfrowej z aplikacjami dedykowanymi systemom operacyjnym iOS oraz Android.

6.3.Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Platformy Usecrypt Safe w miejscu i czasie przez siebie wybranym przez okres aktywności Usługi Usecrypt Safe wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania z Usługi Usecrypt Safe, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Zabronione jest przekazywanie praw wynikających z aktywacji i korzystania z Usługi Usecrypt Safe (niezależnie od formy), innym podmiotom, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

6.4.Użytkownik nie może zamieszczać w Sejfie treści niezwiązanych z celami Platformy Usecrypt Safe, a w szczególności nie może zamieszczać, w jakiejkolwiek postaci, treści naruszających prawa innych osób, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, jak również treści o charakterze reklamowym.

6.5.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie, zarządzanie, redagowanie, przeglądanie, sortowanie, usuwanie oraz kontrolowanie w każdy inny sposób danych przechowywanych na Koncie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca działa jako bierny kanał przesyłowy.

6.6.Użytkownik może wykorzystywać Konto tylko do celów zgodnych z prawem.

6.7.Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, prowadzić do łamania Haseł innych Użytkowników lub ich Loginów, bądź też prób uzyskiwania dostępu do danych osób trzecich lub też generować nadmierne obciążenie łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą świadczona jest Usługa Usecrypt Safe.

6.8.Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować ani nie umożliwiać innym osobom przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu Platformy ani żadnej jego części.

6.9.Użytkownikowi zabrania się:

a)usuwania, dokonywania jakichkolwiek zmian treści przesyłanych w ramach Platformy (do i z serwera, na którym działa System), tym bardziej ich przechwytywania, czy monitorowania,

b)wprowadzania wirusów, robaków, programów internetowych oraz innych kodów lub instrukcji w celu spowodowania awarii, usunięcia, uszkodzenia lub dezasemblacji Platformy lub wywołujących taki skutek.

6.10.Usługodawca może zlecić utrzymywanie Systemu osobom trzecim.

6.11.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania Użytkowników, którym nadał dostęp do Usługi Usecrypt Safe.

6.12.Usługodawca obsługuje Platformę oraz świadczy Usługę Usecrypt Safe z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.

6.13.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość Sejfu Użytkownika.

6.14.Usługodawca ma prawo do żądania od Użytkownika zaprzestania jakichkolwiek działań w ramach Usługi Usecrypt Safe, jeśli zostaną one uznane za niepożądane przez Usługodawcę, nawet jeśli nie naruszają one niniejszego Regulaminu – żądanie takie zostanie wysłane na adres e-mail Użytkownika lub w innej formie.

6.15.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do danych zgromadzonych w Sejfie przez osoby nieupoważnione, jeżeli osoby te uzyskały dostęp do tych danych wskutek świadomych lub nieświadomych działań Użytkownika.

6.16.Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania Platformy oraz Sejfu niezawinionego przez Usługodawcę, w tym z przyczyn leżących po stronie innych operatorów telekomunikacyjnych.

6.17.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Hasła, Loginu lub danych zamieszczonych w Sejfie Użytkownika osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa.

6.18.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.

6.19.Odpowiedzialność Usługodawcy za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Usecrypt Safe jest ograniczona do wartości wynagrodzenia otrzymanego przez Usługodawcę od Użytkownika za świadczenie Usługi Usecrypt Safe. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

6.20.Usługodawca może w każdym momencie bez konieczności informowania Użytkowników rozszerzyć Usługę o dodatkowe elementy i funkcje. Usługodawca zastrzega prawo do naprawy błędów, aktualizacji i modyfikacji Platformy oraz zmiany, przerwania lub zawieszenia możliwości używania dowolnej wersji Platformy przez Użytkownika, do której Użytkownik mógł już uzyskać dostęp lub którą mógł już zainstalować, bez powiadomienia Użytkownika, w celu dokonania naprawy, ulepszenia lub aktualizacji technologii lub z innej uzasadnionej przyczyny.

6.21.Wszelkie prawa własności intelektualnej Platformy są własnością Usługodawcy. Na mocy postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do korzystania z Platformy wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Nieuprawnione korzystanie z Platformy stanowi naruszenie postanowień Regulaminu i praw autorskich Usługodawcy. Wszelkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do utworów będących własnością osoby trzeciej, które nie stanowią zawartości Platformy, ale do których można uzyskać dostęp w trakcie korzystania z Usługi Usecrypt Safe są własnością odpowiednich właścicieli utworów i są chronione prawem autorskim lub innymi prawami o ochronie własności intelektualnej.

6.22.Użytkownik zgłasza problemy techniczne związane z korzystaniem z Usługi Usecrypt Safe poprzez formularz elektroniczny umieszczony na stronie www.usecrypt.com.

6.23.Usługodawca zobowiązuje się do nie udostępniania danych identyfikacyjnych Użytkownika oraz danych zapisanych na Koncie osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa oraz za wyjątkiem osób upoważnionych przez Użytkownika.

6.24.Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a)okresowego wyłączania dostępności Usługi Usecrypt Safe w związku z rozbudową lub konserwacją lub systemów informatycznych Usługodawcy,

b)sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Platformy i Konta bez podania przyczyn,

c) natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi Usecrypt Safe w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu lub prawa autorskie Usługodawcy, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Usługodawcę,

d)zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Platformy i Sejfu.

6.25.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Usecrypt Safe, jeżeli Użytkownik w sposób rażący lub uporczywy:

a)dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować pracę Platformy i korzystanie z Usługi Usecrypt Safe, w tym przez innych Użytkowników, zmierzających do zachwiania stabilności systemów informatycznych Usługodawcy lub pogorszenia jakości świadczonych przez Usługodawcę usług,

b)narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,

c) wykorzystuje Platformy do celów promocji i reklamy, a w szczególności do prezentowania reklam.


6.26.O ile nie wymaga tego prawo, Użytkownik akceptuje, że Konto jest nieprzenoszalne, oraz że wszystkie prawa do loginu i hasła lub plików znajdujących się w Sejfie wygasną w momencie jego śmierci. Po otrzymaniu odpisu aktu zgonu Użytkownika Konto może zostać zamknięte, a cała zawartość znajdująca się w Sejfie może zostać usunięta.

6.27.Szczegółowy zakres przedmiotowy oraz czasowy Usługi, a także ewentualne istnienie uprawnień do korzystania z dodatkowych opcji, są uzależnione od rodzaju zakupionego lub nieodpłatnie udostępnionego Pakietu.

6.28.Użytkownik zostanie powiadomiony o upływie okresu, w którym jest on uprawniony do korzystania z Usługi, co najmniej 7 dni przed upływem tego okresu:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany przez Użytkownika w procedurze rejestracji,

b) przy pomocy komunikatu wyświetlanego w Aplikacji Dostępowej - wyłącznie w razie jego uruchomienia przez Użytkownika w okresie 14 dni poprzedzających upływ czasu świadczenia Usługi.

6.29. Komunikat o upływie okresu uprawniającego do korzystania z Usługi będzie zawierać wskazanie warunków i możliwości jego odpłatnego przedłużenia.

7. Zasady opłat abonamentowych oraz dokonywania zmian i przedłużania umów.

7.1.Użytkownik który chce skorzystać z Usługi w ramach Pakietu płatnego jest zobowiązany do zapłaty Opłaty Abonamentowej zgodnie z wybranym Pakietem i cennikiem dostępnym na stronach www.usecrypt.com.

7.2.Użytkownik dokonuje płatności po zalogowaniu do Aplikacji Dostępowej, w przeznaczonej do tego celu zakładce.

7.3.Opłata Abonamentowa za wybrany pakiet może być dokonywana w systemie opłaty miesięcznej oraz rocznej, płatnej z góry za każdy okres.

7.4.Opłata Abonamentowa płatne jest za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayU.

7.5.Opłaty za kolejne okresy, w których Usługa konta płatnego ma być świadczona będą uiszczane zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.6.W czasie, w jakim Użytkownik uprawniony jest do korzystania w określonym czasie do opłaconego pakietu, Użytkownik uprawniony jest do zmiany Pakietu na inny, o większej pojemności. W takim przypadku, Użytkownik obowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy Platformy Usecrypt Safe uzupełniającej Opłaty równej różnicy między Opłatą za nowo wybrany Pakiet o nowej, większej pojemności, a dotychczas uiszczoną Opłatą za dany okres korzystania z nowego pakietu. Okres korzystania z Usługi nie ulega wydłużeniu względem pierwotnie wybranego pakietu.

7.7.Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą lub danym rachunkiem bankowym może posługiwać się wyłącznie ich uprawniony posiadacz.

7.8.Opłata dokonywana jest poprzez obciążenie karty płatniczej (kredytowej, debetowej itd.) lub przelew bankowy, za pomocą takich systemów obsługiwanych przez system płatności internetowych PayU.

7.9.Użytkownik po zatwierdzeniu formularza transakcji i wybraniu formy płatności jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową partnera Serwisu PayU będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego –na stronę internetową partnera Serwisu PayU będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Serwisu PayU.

7.10.Usługodawca wystawia w dniu otrzymania opłaty abonamentowej na rzecz Użytkownika fakturę VAT, dokumentującą sprzedaż Usługi na rzecz Użytkownika zgodnie z wymogami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tj. Dz. U. 2016 Poz. 710, z późn. zm.). Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie i doręczanie mu faktur VAT w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.”

7.11.Nie uiszczenie opłaty abonamentowej za kolejny okres przed upływem okresu obowiązywania umowy oznacza rezygnację z jej przedłużenia, powodując dezaktywację Indywidualnego Konta Użytkownika na okres 14 dni kalendarzowych, a następnie po nie podjęciu żadnych działań ze strony Użytkownika w celu kontynuowania Umowy usunięcie Indywidualnego Konta Użytkownika i utratę danych, które pozostały na nim zapisane.

8. Wygaśniecie uprawnień i rozwiązanie umowy.

8.1.Rozwiązanie umowy o odpłatne świadczenie Usługi następuje na skutek:

a) upływu czasu, na który umowa została zawarta, w sytuacji, gdy Użytkownik nie zdecydował się na jej odpłatne przedłużenie, nie uiszczając opłaty abonamentowej na kolejny roczny okres,

b) złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z dalszego korzystania z Usługi, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem Panelu Użytkownika lub wysłanie pisemnego oświadczenia o rezygnacji na adres siedziby Usługodawcy,

c) zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, niezbędnych dla dalszego świadczenia Usługi,

d) jednostronnego oświadczenia woli Usługodawcy o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Użytkownik:

• wykorzystuje konto Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem,

•Użytkownik w procesie rejestracji poda nieprawidłowe, niepełne lub nieprawdziwe dane,

• wykorzystuje Usługę świadczoną przez Usługodawcę dla przechowywania treści o charakterze bezprawnym, łamiąc bezwzględny zakaz ustanowiony w Regulaminie,

• korzysta z Usługi w sposób mogący zagrażać interesom Usługodawcy lub osób trzecich poprzez naruszenie reguł uczciwego obrotu gospodarczego, w szczególności poprzez nieprzestrzeganie przepisów prawa,

• naruszy powszechnie obowiązujące standardy bezpieczeństwa w sieci, poprzez zaniechanie właściwej ochrony swojego sprzętu przed atakami z zewnątrz;

• korzysta z Usługi w sposób, który może doprowadzić do zakłócenia prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Usługodawcy oraz prawidłowego świadczenia Usługi na rzecz Użytkowników;

•rozpowszechnia wirusy komputerowe lub innego rodzaju szkodliwe oprogramowanie.

8.2.Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi na rzecz Użytkowników korzystających z Pakietu Trial w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia nastąpi w szczególności w razie naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek postanowień Regulaminu. 8.3.Usługodawca ma prawo do usunięcia Usługi świadczonej w ramach Pakietu Trial w przypadku braku aktywności związanej z jej wykorzystaniem w okresie 1 miesiąca od ostatniej aktywności. Jako aktywność rozumiane jest wykorzystanie danych logowania w celu uzyskania dostępu do Usługi. Usługodawca poinformuje Użytkownika wiadomością email wysłaną na adres podany w procesie rejestracji z wyprzedzeniem minimum 7 dni przed planowanym terminem usunięcia nieaktywnej Usługi. Nowa aktywność Użytkownika w tym okresie zostanie odebrana jako chęć do dalszego korzystania z Usługi i przesunie oznaczenie konta jako nieaktywnego do kolejnej weryfikacji.

8.4.Użytkownik korzystający z pakietu płatnego może zrezygnować z korzystania z

Usługi w dowolnym momencie bez podania przyczyny, z tym, że Usługodawca będzie utrzymywał Indywidualne Konto Użytkownika do końca opłaconego okresu obowiązywania umowy, chyba że Użytkownik wyraźnie zażąda jego usunięcia. Rezygnacja z korzystania z Usługi lub żądanie usunięcia konta nie uprawnia Użytkownika pakietu do żądania zwrotu uiszczonych opłat abonamentowych.

8.5.Użytkownik będący osobą fizyczną, który uiścił opłatę abonamentową, zawierając tym samym z Usługodawcą umowę o odpłatne świadczenie Usługi, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni, liczonych od dnia zawarcia umowy (uiszczenia opłaty abonamentowej). Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone na piśmie ze wskazaniem danych umożliwiających identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko), adresu korespondencyjnego oraz numeru rachunku bankowego, na który uiszczona opłata abonamentowa winna zostać zwrócona.

8.6.Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika, który zamierza założyć lub założy Indywidualne Konto Użytkownika po raz kolejny, po wcześniejszym usunięciu jego konta z uwagi na naruszenie Regulaminu.

9. Reklamacje.

9.1.W razie zaistnienia przerwy w świadczeniu Usługi Usługodawca – na pisemne żądanie Użytkownika korzystającego z Pakietu Płatnego, złożone w terminie 14 dni od ustania przerwy – obowiązany jest zwrócić Użytkownikowi opłatę abonamentową za okres zaistniałej przerwy; dalej idąca odpowiedzialność odszkodowawcza jest wyłączona w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo;

9.2.Użytkownik może zgłaszać reklamacje związane z zaistnieniem ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy Usecrypt Safe lub nieprawidłowości w realizacji Usługi wysyłając stosowane żądanie pisemnie na adres pocztowy Usługodawcy.

9.3.Reklamacje powinny zwierać co najmniej dane identyfikujące Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie złożenia reklamacji. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

9.4.Reklamacja może być złożona w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie opłaty abonamentowej z tytułu świadczenia Usługi. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

10. Postanowienia kończące

10.1. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez Usługodawcę indywidualnych umów o świadczenie Usługi, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

10.2. Nieważność jednego z postanowień niniejszego Regulaminu w wyniku zaistnienia sprzeczności z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa lub w wyniku orzeczenia właściwego Sądu, nie pociąga za sobą unieważnienia pozostałych jego postanowień, które zachowują swoją pełną moc i zakres. W tym przypadku strony zobowiązują się zastąpić unieważnione postanowienie najbardziej zbliżoną normą odpowiadającą prawu.

10.3. Wszelkie powiadomienia przewidziane w Regulaminie uważane za doręczone, jeśli są wysłane na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny Użytkownika podane w procedurze rejestracji lub w ramach dokonanej przez Użytkownika aktualizacji tych danych poprzez Panel Użytkownika.

10.4. Umowa podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory mogące powstać w związku ze świadczeniem Usługi lub jakimkolwiek stosunkiem umownym mającym swoje źródło w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne według siedziby Usługodawcy, a w przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, można zastosować właściwość miejscową przemienną, która daje Konsumentowi możliwość wyboru Sądu według przepisów Kodeksem Postępowania Cywilnego.